Riksdagsärenden RP 191/2012

RP 191/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut samt till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
781/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
782/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser

Stadfäst

08.11.2013

Författningssamlingen
783/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 86 och 87 § i lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
784/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 218 § i mervärdesskattelagen

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
785/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 54 och 55 § i lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
786/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 55 § i lagen om förskottsuppbörd

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
787/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 18 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
788/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 32 § i bränsleavgiftslagen

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
789/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

10. Lag om ändring av 29 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.12.2013

Författningssamlingen
790/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut

2. Lag om ändring av strafflagen

3. Lag om ändring av 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser

4. Lag om ändring av 86 och 87 § i lagen om beskattningsförfarande

5. Lag om ändring av 218 § i mervärdesskattelagen

6. Lag om ändring av 54 och 55 § i lagen om överlåtelseskatt

7. Lag om ändring av 55 § i lagen om förskottsuppbörd

8. Lag om ändring av 18 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

9. Lag om ändring av 32 § i bränsleavgiftslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

20.12.2012

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Expert Lahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.12.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.02.2013 Avslutats PR 4/2013 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 15/2013 rd
Klart

11.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 2 och 4-9 med ändringar, godkänner ett nytt lagförslag 10 och godkänner två uttalanden.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 17/2013 rd
Klart

31.05.2013

Lagutskottets utlåtande
LaUU 8/2013 rd
Klart

12.06.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.10.2013

Plenarprotokoll
PR 98/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.10.2013 Avslutats PR 99/2013 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.10.2013 Avbrutits PR 102/2013 1
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 12
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2013