RP 192/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1389/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 26 och 30 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1390/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 27 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1391/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1392/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

2. Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

3. Lag om ändring av 27 och 37 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Pessa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 11/2004 rd
Klart

02.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1-4 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 132/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avslutats PR 134/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2004