RP 192/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om fiske

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
379/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av naturvårdslagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
380/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
381/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
382/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om fiske

2. Lag om ändring av naturvårdslagen

3. Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

4. Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Fiskerirådet Kirjavainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.10.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2014 Avslutats PR 101/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 31/2014 rd
Klart

03.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-4 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar, förkastar lagmotion LM 57/2014 rd och godkänner två uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 58/2014 rd
Klart

29.01.2015

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 26/2014 rd
Klart

21.01.2015

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avbrutits PR 164/2014
06.03.2015 Avslutats PR 166/2014 19,20
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avbrutits PR 169/2014
13.03.2015 Avslutats PR 173/2014 50,51
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.03.2015

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​