Riksdagsärenden RP 193/2013

RP 193/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

1. Statsbudgeten för 2014

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1143/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2014

Lämnats till riksdagen

Datum

21.11.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.11.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2013 Avslutats PR 119/2013 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Samtidig debatt

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 34/2013 rd
Klart

13.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2014 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 5 uttalandena, att budgetmotionerna BM 1-423, 425-428, 430-576/2013 rd förkastas och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2013

Plenarprotokoll
PR 131/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2013 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013 1
Obs!

Allmänna debatten har avslutats. Huvudtitlarna 21,22,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.12.2013 Avbrutits PR 133/2013 13 1-14
Obs!

Huvudtitlarna 25,26,27,28,29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.12.2013 Avbrutits PR 134/2013 2 1-89
Obs!

Huvudtitlarna 21,23,25-29: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande. Huvudtitlarna 24,30-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.12.2013 Avbrutits PR 135/2013 1 1-237
Obs!

Huvudtitlarna 24,30-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande. Huvudtitlarna 33,35,36: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.12.2013 Avslutats PR 136/2013 1 1-146
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 136/2013 rd
Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1-423, 425-428, 430-576/2013 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Kombinerad behandling

RP 112/2013 rd

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2013

Skrivelse
RSk 33/2013 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord