RP 194/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster och till lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

Stadfäst

05.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
458/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Stadfäst

05.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
459/2002
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 kap. konsumentskyddslagen

Stadfäst

05.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
460/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Stadfäst

05.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
461/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

2. Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

3. Lag om ändring av 2 kap. konsumentskyddslagen

4. Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kummoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.10.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2001 Avslutats PR 124/2001
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 4/2002 rd
Klart

11.04.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-4 godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.04.2002

Plenarprotokoll
PR 42/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.04.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.04.2002 Avslutats PR 43/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.04.2002 Avslutats PR 48/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, det första lagförslaget dock bara om utskottets konstitutionella anmärkning i fråga om dess 16 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.05.2002

Referenser till EU-dokument

​​​​