RP 195/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Stadfäst

15.04.2005

Ikraftträdande

01.06.2005

Författningssamlingen
232/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Heinänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 3/2005 rd
Klart

17.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att fem uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.03.2005

Plenarprotokoll
PR 28/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.03.2005 Avbrutits PR 29/2005
30.03.2005 Avslutats PR 30/2005 8-14
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.04.2005 Avslutats PR 33/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.04.2005

​​​​