RP 197/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotterilag samt till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lotterilag

Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lotteriskattelagen

Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om förströelseanordningar

Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade

Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

8. Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lotterilag

2. Lag om ändring av lotteriskattelagen

3. Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

4. Lag om ändring av lagen om förströelseanordningar

5. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

6. Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

7. Lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Laiho

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 8/2000 1
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 10/2001 rd
Klart

13.06.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra, tredje, femte och sjunde lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första, fjärde och sjätte lagförslaget godkänns med ändringar, att nytt åttonde lagförslag godkänns, att lagmotion LM 12/2000 rd förkastas och att tre uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 23/2000 rd
Klart

22.09.2000

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 6/2000 rd
Klart

24.03.2000

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 15/2000 rd
Klart

12.12.2000

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 2/2000 rd
Klart

09.03.2000

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 22/2001 rd
Klart

30.05.2001

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.06.2001

Plenarprotokoll
PR 79/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2001 Avbrutits PR 80/2001
15.06.2001 Avslutats PR 81/2001 3
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.06.2001 Avslutats PR 83/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Obs!

Republikens president beslutade inte stadfästa lagarna. (Regeringens skrivelse 7.9.2001)

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUB 23/2000 rd: Se utlåtandet. GrUB 22/2001 rd: Utskottet anförde att 2 § 3 mom., 31 § och 62 § 2 mom. 2 punkten i det första lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning i den preliminära form som förvaltningsutskottet föreslår och att förvaltningsutskottets preliminära förslag till 5 § 2 mom. i det första lagförslaget strider mot dels grundlagen och självstyrelselagen för Åland, dels mot 24 § grundlagen, men att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning på dessa punkter, om 5 § 2 mom. ersätts med grundlagsutskottets förslag till bestämmelser och om grundlagsutskottets konstitutionella anmärkning till 24 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.06.2001

Andra samtidigt behandlade ärenden

Fortsatt behandling

rd

​​​​