RP 198/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om samfälligheter och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om samfälligheter

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
686/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om fiske

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
687/2000
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
688/2000
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av vattenlagen

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
689/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 4 § terrängtrafiklagen

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
690/2000
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 21 § sjötrafiklagen

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
691/2000
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 40 § luftfartslagen

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
692/2000
Beslut

Godkänts

8. Lag om upphävande av 2 kap. skogslagen

Stadfäst

14.07.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
693/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om samfälligheter

2. Lag om ändring av lagen om fiske

3. Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

4. Lag om ändring av vattenlagen

5. Lag om ändring av 4 § terrängtrafiklagen

6. Lag om ändring av 21 § sjötrafiklagen

7. Lag om ändring av 40 § luftfartslagen

8. Lag om upphävande av 2 kap. skogslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Solonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 6/2000 rd
Klart

26.05.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2, 3 och 5-8 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1 och 4 godkänns med ändringar, att lagmotionerna 6/2000 rd och 7/2000 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.05.2000

Plenarprotokoll
PR 79/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.6.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.06.2000 Avslutats PR 80/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.06.2000 Avslutats PR 84/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.06.2000

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​