Riksdagsärenden RP 198/2000

RP 198/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Stadfäst

27.04.2001

Ikraftträdande

15.05.2001

Författningssamlingen
350/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lämnats till riksdagen

Datum

01.12.2000

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Hilska-Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.12.2000

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2000 Avförts PR 154/2000 27
04.12.2000 Avslutats PR 155/2000 15
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 5/2001 rd
Klart

30.03.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.04.2001

Plenarprotokoll
PR 40/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.04.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.04.2001 Avslutats PR 41/2001 4
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2001 Avslutats PR 45/2001 3
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.04.2001

​​​​​​​