RP 20/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Ordningslag

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
612/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 a kap. 9 § och 17 kap. 13 § strafflagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
613/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
614/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 6 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
615/2003
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 58 § alkohollagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
616/2003
Beslut

Godkänts

6. Lag om upphävande av lagen om eggvapen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
617/2003
Beslut

Godkänts

7. Lag om upphävande av 7 § kommunallagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
618/2003
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 31 § kommunindelningslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
619/2003
Beslut

Godkänts

9. Lag om upphävande av 23 § 1 mom. och 24 § lagen angående rätt att idka näring

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
620/2003
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
621/2003
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
622/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
623/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Ordningslag

2. Lag om ändring av strafflagen

3. Lag om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande

4. Lag om ändring av 6 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

5. Lag om ändring av 58 § alkohollagen

6. Lag om upphävande av lagen om eggvapen

7. Lag om upphävande av 7 § kommunallagen

8. Lag om ändring av 31 § kommunindelningslagen

9. Lag om upphävande av 23 och 24 § lagen angående rätt att idka näring

10. Lag om ändring av vägtrafiklagen

11. Lag om ändring av 1 § lagen om ordningsvakter

12. Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Polisöverinspektör Luntiala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.03.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.03.2002 Avslutats PR 28/2002
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 28/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 4-10 och 12 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3 och 11 godkänns med ändringar, att lagmotion LM 164/2002 rd förkastas, och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 20/2002 rd
Klart

22.05.2002

Lagutskottets utlåtande
LaUU 22/2002 rd
Klart

15.11.2002

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.2003 Avslutats PR 201/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 7 § 3 mom. och 23 § 2 mom. blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.05.2003

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​