RP 20/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om servicesedlar inom social- och hälsovården och om ändring av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.08.2009

Författningssamlingen
569/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.08.2009

Författningssamlingen
570/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården

2. Lag om ändring av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Koivuranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.03.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.03.2009 Avbrutits PR 25/2009
18.03.2009 Avslutats PR 26/2009 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2009 rd
Klart

19.05.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.05.2009

Plenarprotokoll
PR 55/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.5.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.05.2009 Avbrutits PR 58/2009
29.05.2009 Avslutats PR 59/2009 2-4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.06.2009 Avbrutits PR 62/2009
05.06.2009 Avslutats PR 63/2009 42
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 8 och 13 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.06.2009