RP 20/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om skjutbanor

Stadfäst

12.06.2015

Ikraftträdande

01.12.2015

Författningssamlingen
763/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av skjutvapenlagen

Stadfäst

12.06.2015

Ikraftträdande

01.12.2015

Författningssamlingen
764/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

12.06.2015

Ikraftträdande

01.12.2015

Författningssamlingen
765/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 41 kap. i strafflagen

Stadfäst

12.06.2015

Ikraftträdande

01.12.2015

Författningssamlingen
766/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 10 § i ordningslagen

Stadfäst

12.06.2015

Ikraftträdande

01.12.2015

Författningssamlingen
767/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om skjutbanor

2. Lag om ändring av skjutvapenlagen

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

4. Lag om ändring av 41 kap. i strafflagen

5. Lag om ändring av 10 § i ordningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Laitinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.04.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.04.2014 Avslutats PR 38/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 48/2014 rd
Klart

24.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1-5 utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.02.2015

Plenarprotokoll
PR 160/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2015 Avbrutits PR 161/2014
27.02.2015 Avslutats PR 162/2014 1-3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2015 Avbrutits PR 163/2014
06.03.2015 Avslutats PR 166/2014 5
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.05.2015

​​​​