RP 200/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

Stadfäst

21.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
292/2006
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

21.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
293/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

21.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
294/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

3. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Nurminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.11.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.11.2005 Avslutats PR 123/2005
Beslut

Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 1/2006 rd
Klart

02.03.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns utan ändringar, och att lagförslag 2 och 3 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 1/2006 rd
Klart

09.02.2006

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 2/2006 rd
Klart

21.02.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.03.2006

Plenarprotokoll
PR 17/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.03.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2006 Avförts PR 18/2006
08.03.2006 Avslutats PR 20/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.03.2006 Avslutats PR 23/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.03.2006

​​​​