Riksdagsärenden RP 203/2005

RP 203/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till de ändringar som inrättandet av Livsmedelssäkerhetsverket förutsätter i vissa lagar

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om veterinär gränskontroll

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
297/2006
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av läkemedelslagen

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
298/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
299/2006
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av djurskyddslagen

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
300/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
301/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av veterinärvårdslagen

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
302/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
303/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.05.2006

Författningssamlingen
304/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om veterinär gränskontroll

2. Lag om ändring av läkemedelslagen

3. Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

4. Lag om ändring av djurskyddslagen

5. Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

6. Lag om ändring av veterinärvårdslagen

7. Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

8. Lag om ändring av lagen om djursjukdomar, som med lätthet sprida sig

Lämnats till riksdagen

Datum

18.11.2005

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rämänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.11.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.11.2005 Avslutats PR 123/2005 8
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/2006 rd
Klart

31.03.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1, 2 och 3 godkänns i enlighet med propositionen och att lagförslag 4-8 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 8/2006 rd
Klart

16.03.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.04.2006

Plenarprotokoll
PR 34/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.04.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.04.2006 Avslutats PR 35/2006 4
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.04.2006 Avslutats PR 38/2006 7
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning men lagförslag 4, 5 och 8 endast om grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar till 30 § 1 mom. i lagförslag 4, 23 § i lagförslag 5 och 2 § 1 mom., 5 och 6 §, 7 § 2 mom. samt 10 § 2 mom. i lagförslag 5 beaktas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.04.2006