RP 204/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av

Stadfäst

21.12.2004

Författningssamlingen
1215/2004
Beslut

Godkänts

företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och

immunitet för Athena

Genomförande av internationella avtal

1. Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av

företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och

immunitet för Athena

Internationella avtal i propositionen

1. Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kaukoranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 15/2004 rd
Klart

18.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i Bryssel den 28 april 2004 antagna beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.11.2004

Plenarprotokoll
PR 124/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.2004 Avslutats PR 128/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.12.2004

Referenser till EU-dokument