Riksdagsärenden RP 204/2010

RP 204/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser, lag om utredning av militära luftfartsolyckor samt till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till dem och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen i kapitel XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
525/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om utredning av militära luftfartsolyckor

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
526/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen i kapitel XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

30.06.2011

Författningssamlingen
527/2011
Fördragsserien
79/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
528/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 126 och 127 § i luftfartslagen

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
529/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 18 kap. 15 § i sjölagen

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
530/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 80 och 83 § i järnvägslagen

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
531/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng

Stadfäst

20.05.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
532/2011
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, med senare ändringar, kapitel XI-1

Förordningen träder i kraft

30.06.2011

Författningssamlingen
80/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

2. Lag om utredning av militära luftfartsolyckor

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen i kapitel XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

5. Lag om ändring av 126 och 127 § i luftfartslagen

6. Lag om ändring av 18 kap. 15 § i sjölagen

7. Lag om ändring av 46 och 50 § i järnvägslagen

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, med senare ändringar, kapitel XI-1

Lämnats till riksdagen

Datum

22.10.2010

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Vanhala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.10.2010 Avslutats PR 106/2010 4
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 40/2010 rd
Klart

08.03.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner konventionen i propositionen, godkänner lagförslag 3, 4, 6 och 8 utan ändringar och godkänner lagförslag 1, 2, 5 och 7 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 62/2010 rd
Klart

03.03.2011

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.03.2011

Plenarprotokoll
PR 167/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.03.2011 Avslutats PR 168/2010 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.03.2011 Avslutats PR 171/2010 4
Beslut

Riksdagen godkände ändringen i bilagan till konventionen. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anser att riksdagens godkännande behövs för de internationella åtaganden som avses i propositionen till den del de ingår i Finlands behörighet, att beslut om riksdagens godkännande fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkningar till 22 § 2 mom. i lagförslag 1 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.05.2011