Riksdagsärenden RP 207/2000

RP 207/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

Stadfäst

06.04.2001

Ikraftträdande

01.05.2001

Författningssamlingen
328/2001
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av steriliseringslagen

Stadfäst

06.04.2001

Ikraftträdande

01.05.2001

Författningssamlingen
329/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

2. Lag om ändring av steriliseringslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

15.12.2000

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Myllynpää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.12.2000

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 7
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 4/2001 rd
Klart

13.03.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.03.2001

Plenarprotokoll
PR 24/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.03.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.03.2001 Avslutats PR 25/2001 2 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.03.2001 Avbrutits PR 28/2001 2
23.03.2001 Avslutats PR 32/2001 1 1
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.03.2001

​​​​​​​