RP 209/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1311/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1312/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

2. Lag om ändring av bokföringslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Tanninen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 30/2004 rd
Klart

08.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2004

Plenarprotokoll
PR 135/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2004

Referenser till EU-dokument