Riksdagsärenden RP 210/2000

RP 210/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet

Stadfäst

11.04.2001

Ikraftträdande

01.08.2001

Författningssamlingen
334/2001
Fördragsserien
51/2001
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse mellan republiken Finland och republiken Litauen om social trygghet

Förordningen träder i kraft

01.08.2001

Författningssamlingen
658/2001
Fördragsserien
52/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse mellan republiken Finland och republiken Litauen om social trygghet

Lämnats till riksdagen

Datum

21.12.2000

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Mäkiranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 10
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 1/2001 rd
Klart

07.02.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 12 september 2000 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Litauen om social trygghet och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.02.2001

Plenarprotokoll
PR 8/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.02.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.02.2001 Avslutats PR 10/2001 3
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.02.2001 Avslutats PR 11/2001 3
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

95 § 2 mom. grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.03.2001

​​​​​​​