Riksdagsärenden RP 211/2000

RP 211/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partiellt återtagande av reservationen avseende artikel 6.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

Genomförande av internationella avtal

1. Partiellt återtagande av reservationen avseende artikel 6.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Förordningen träder i kraft

16.05.2001

Författningssamlingen
388/2001
Fördragsserien
31/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1. Partiellt återtagande av reservationen avseende artikel 6.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Lämnats till riksdagen

Datum

28.12.2000

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Linjechef Laurent

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 11
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 3/2001 rd
Klart

21.02.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner ett partiellt återtagande av reservationen till artikel 6.1 i konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.02.2001

Plenarprotokoll
PR 15/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 27.02.2001.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.02.2001 Avslutats PR 16/2001 7
Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.03.2001

​​​​​​​