RP 211/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1217/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1218/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 6 § 2 mom. i lagen om statens familjepensioner

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1219/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

2. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om statens familjepensioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Strömberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 38/2004 rd
Klart

01.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns utan ändringar men ikraftträdandebestämmelsen med ändringar och att lagförslag 3 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2004

Plenarprotokoll
PR 130/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2004