RP 212/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av bilskattelagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1277/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1278/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av bilskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kuitunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 35/2004 rd
Klart

30.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar, att ett nytt andra lagförslag godkänns och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 132/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avbrutits PR 134/2004
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2004