RP 213/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt till lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden och vissa andra lagar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och om tillämpning av tilläggsprotokollet

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
300/2014
Fördragsserien
34/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
301/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
302/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
303/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
304/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 7 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
305/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 4 kap. 2 § i lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
306/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 11 kap. 8 § i rättegångsbalken

Stadfäst

11.04.2014

Ikraftträdande

15.04.2014

Författningssamlingen
307/2014
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

Förordningen träder i kraft

01.08.2014

Författningssamlingen
336/2014
Fördragsserien
35/2014
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

01.08.2014

Författningssamlingen
336/2014
Fördragsserien
35/2014
Beslut

Godkänts

2. Förklaring enligt artikel 13.7 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

Förordningen träder i kraft

01.08.2014

Författningssamlingen
336/2014
Fördragsserien
35/2014
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

01.08.2014

Författningssamlingen
336/2014
Fördragsserien
35/2014
Beslut

Godkänts

3. Förbehåll till artikel 16 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

Förordningen träder i kraft

01.08.2014

Författningssamlingen
336/2014
Fördragsserien
35/2014
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

01.08.2014

Författningssamlingen
336/2014
Fördragsserien
35/2014
Beslut

Godkänts

4. Förbehåll till artikel 17 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

Förordningen träder i kraft

29.04.2014

Författningssamlingen
338/2014
Fördragsserien
38/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Förordningen träder i kraft

29.04.2014

Författningssamlingen
337/2014
Fördragsserien
37/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Förbehåll till artikel 18 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

6. Förbehåll till artikel 19 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

7. Förklaring enligt artikel 9.6 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater

8. Förklaring till artikel 16.1 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och om tillämpning av tilläggsprotokollet

2. Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

3. Lag om ändring av strafflagen

4. Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen

5. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

6. Lag om ändring av 7 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

7. Lag om ändring av 4 kap. 2 § i lagen om rättegång i brottmål

8. Lag om ändring av 11 kap. 8 § i rättegångsbalken

Internationella avtal i propositionen

1. Andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

2. Förklaring enligt artikel 13.7 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

3. Förbehåll till artikel 16 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

4. Förbehåll till artikel 17 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

5. Förbehåll till artikel 18 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

6. Förbehåll till artikel 19 i andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

7. Förklaring enligt artikel 9.6 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater

8. Förklaring till artikel 16.1 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Innanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.12.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.02.2014 Avslutats PR 3/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/2014 rd
Klart

20.03.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner andra tilläggsprotokollet till konventionen i propositionen, godkänner att Finland ger en förklaring enligt artikel 13.7 i tilläggsprotokollet, godkänner att Finland gör förbehåll enligt artiklarna 16-19 i tilläggsprotokollet, godkänner att Finland ändrar sin förklaring enligt artikel 9.6 i den i Bryssel år 2000 ingångna konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (FördrS 88/2005), godkänner att Finland ändrar sin förklaring till artikel 16 stycke 1 i den i Strasbourg år 1959 ingångna konventionen (FördrS 30/1981) och godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.03.2014

Plenarprotokoll
PR 29/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.3.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.03.2014 Avslutats PR 30/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2014 Avslutats PR 33/2014
Beslut

Riksdagen godkände det andra tilläggsprotokollet till konventionen, förklaringen enligt den andra klämmen, förbehållen enligt den tredje klämmen, underrättelsen enligt den fjärde klämmen och förklaringen enligt den femte klämmen. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.04.2014

​​​​