Riksdagsärenden RP 218/2006

RP 218/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Landsbygdsverkets befogenheter

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
423/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 a och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
424/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
425/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
426/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av skoltlagen

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
427/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
428/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 14 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
429/2007
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 25 och 27 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
430/2007
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
431/2007
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 25 kap. 8 § i ärvdabalken

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
432/2007
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
433/2007
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
434/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
435/2007
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
436/2007
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 14 § i lagen om avträdelsepension

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
437/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av 28 och 31 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
438/2007
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 35 och 38 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
439/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

18. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
440/2007
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
441/2007
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
442/2007
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 131 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
443/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

2. Lag om ändring av 2 a och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

5. Lag om ändring av skoltlagen

6. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

7. Lag om ändring av 14 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

8. Lag om ändring av 25 och 27 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

9. Lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret

10. Lag om ändring av 25 kap. 8 § i ärvdabalken

11. Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

12. Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

13. Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

14. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

15. Lag om ändring av 14 § i lagen om avträdelsepension

16. Lag om ändring av 28 och 31 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

17. Lag om ändring av 35 och 38 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

18. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

19. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

20. Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion

21. Lag om ändring av 17 f § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

19.10.2006

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Laurila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.10.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.10.2006 Avslutats PR 107/2006 14
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 20/2006 rd
Klart

25.01.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 4, 7-11, 13, 14, 16 och 18 - 20 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 3, 5, 6, 12, 15, 17 och 21 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 47/2006 rd
Klart

13.12.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.01.2007

Plenarprotokoll
PR 149/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.02.2007 Avslutats PR 151/2006 7
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2007 Avslutats PR 153/2006 15
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.03.2007