Riksdagsärenden RP 219/2008

RP 219/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om gränsbevakning

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
477/2010
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
478/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
479/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
480/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
481/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 14 a § i tullagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
482/2010
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 10 a och 31 a § i polislagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
483/2010
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 33 och 34 § i terrängtrafiklagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
484/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

15.06.2010

Författningssamlingen
485/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

2. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

4. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

5. Lag om ändring av vägtrafiklagen

6. Lag om ändring av 14 a § i tullagen

7. Lag om ändring av 10 a och 31 a § i polislagen

8. Lag om ändring av 33 och 34 § i terrängtrafiklagen

9. Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen

Lämnats till riksdagen

Datum

19.12.2008

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Laitinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.02.2009 Avslutats PR 3/2009 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 2/2010 rd
Klart

10.03.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 3 och 5-9 utan ändringar och lagförslag 2 och 4 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 9/2009 rd
Klart

07.05.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.03.2010

Plenarprotokoll
PR 22/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.03.2010 Avförts PR 23/2010 3
16.03.2010 Avslutats PR 24/2010 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.03.2010 Avförts PR 27/2010 2
23.03.2010 Avslutats PR 28/2010 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.05.2010

​​​​​​​