RP 22/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om privata säkerhetstjänster och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1085/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 och 18 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1086/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 17 kap. 6 och 6 a § i strafflagen

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1087/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 60 § i alkohollagen

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1088/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om upphävande av lagen om ordningsvakter

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1089/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 18 § och 23 § i lagen om sammankomster

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1090/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om upphävande av 22 § 1 mom. i lagen om friluftsliv

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1091/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om upphävande av 13 kap. 18 § 3 mom. i lagen om sjöarbetsavtal

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1092/2015
Beslut

Godkänts

9. Lag om upphävande av 5 § 2 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1093/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av ordningslagen

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1094/2015
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 6 a § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1095/2015
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 15 b § i polisförvaltningslagen

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1096/2015
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 4 § i lagen om nödcentralsverksamhet

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1097/2015
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1098/2015
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av tjänster

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1099/2015
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

16. Lag om ändring av 21 § i säkerhetsutredningslagen

Stadfäst

21.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
1100/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om privata säkerhetstjänster

2. Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

3. Lag om ändring av 17 kap. 6 och 6 a § i strafflagen

4. Lag om ändring av 60 § i alkohollagen

5. Lag om upphävande av lagen om ordningsvakter

6. Lag om ändring av 18 § och 23 § i lagen om sammankomster

7. Lag om upphävande av 22 § 1 mom. i lagen om friluftsliv

8. Lag om upphävande av 13 kap. 18 § 3 mom. i lagen om sjöarbetsavtal

9. Lag om upphävande av 5 § 2 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

10. Lag om ändring av ordningslagen

11. Lag om ändring av 6 a § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

12. Lag om ändring av 15 b § i polisförvaltningslagen

13. Lag om ändring av 4 § i lagen om nödcentralsverksamhet

14. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

15. Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av tjänster

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Expert Kerttula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.04.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.04.2014 Avslutats PR 38/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 57/2014 rd
Klart

06.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3-15 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 och 2 med ändringar och godkänner ett nytt lagförslag 16.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.03.2015 Avslutats PR 167/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2015 Avslutats PR 172/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 8 § 2 mom. och 33 § 2 mom. samt 42 § 1 mom. 4 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.06.2015

​​​​