RP 220/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om försäkringsförmedling

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
570/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 14 a kap. 9 § i lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
571/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 a och 1 b § i lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
572/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Försäkringsinspektionen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
573/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 7 § i lagen om Konsumentverket

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
574/2005
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
575/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om försäkringsförmedling

2. Lag om ändring av 14 a kap. 9 § i lagen om försäkringsbolag

3. Lag om ändring av 1 a och 1 b § i lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Försäkringsinspektionen

5. Lag om ändring av 7 § i lagen om Konsumentverket

6. Lag om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Lehtipuro

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 12/2005 rd
Klart

08.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2005

Plenarprotokoll
PR 71/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2005 Avbrutits PR 72/2005
15.06.2005 Avslutats PR 73/2005 12, 13
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2005 Avslutats PR 80/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.07.2005

Referenser till EU-dokument