Riksdagsärenden RP 220/2013

RP 220/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
749/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
750/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
751/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av sjöräddningslagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
752/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 kap. 17 och 21 § i polislagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
753/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 14 a § i tullagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
754/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
755/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 38 och 42 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
756/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.10.2014

Författningssamlingen
757/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

2. Lag om ändring av 24 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

4. Lag om ändring av sjöräddningslagen

5. Lag om ändring av 2 kap. 17 och 21 § i polislagen

6. Lag om ändring av 14 a § i tullagen

7. Lag om ändring av utlänningslagen

8. Lag om ändring av 38 och 42 § i lagen om verkställighet av böter

9. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Lämnats till riksdagen

Datum

30.01.2014

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Heikkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.02.2014 Avslutats PR 3/2014 9
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 19/2014 rd
Klart

11.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4-8 utan ändringar och godkänner lagförslag 1-3 och 9 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 9/2014 rd
Klart

23.04.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.2014

Plenarprotokoll
PR 65/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.06.2014 Avslutats PR 66/2014 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.06.2014 Avslutats PR 67/2014 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.07.2014