RP 221/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om försök med vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1263/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1264/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om försök med vikariehjälp för renskötare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1265/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1266/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

2. Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

3. Lag om försök med vikariehjälp för renskötare

4. Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Väärälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.10.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.10.2009 Avslutats PR 95/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 45/2009 rd
Klart

25.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1, 3 och 4 godkänns utan ändringar och att lagförslag 2 godkänns enligt propositionen men 42 och 43 § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.11.2009

Plenarprotokoll
PR 114/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2009 Avslutats PR 115/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2009 Avslutats PR 118/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2009

​​​​