Riksdagsärenden RP 222/2005

RP 222/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Räddningsinstitutet och om ändring av 15 § i räddningslagen

Beslut

1. Lag om Räddningsinstitutet

Stadfäst

21.07.2006

Ikraftträdande

01.08.2006

Författningssamlingen
607/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 15 § i räddningslagen

Stadfäst

21.07.2006

Ikraftträdande

01.08.2006

Författningssamlingen
608/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Räddningsinstitutet

2. Lag om ändring av 15 § i räddningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

22.12.2005

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kättö

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.02.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.02.2006 Avslutats PR 3/2006 10
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 8/2006 rd
Klart

02.06.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 i övrigt godkänns enligt propositionen men 28 och 30 § med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 12/2006 rd
Klart

20.04.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.06.2006

Plenarprotokoll
PR 66/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.06.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.06.2006 Avslutats PR 67/2006 5
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.06.2006 Avslutats PR 69/2006 8
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.06.2006

​​​​​​​