Riksdagsärenden RP 224/2010

RP 224/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till polislag och vissa lagar i samband med den

Beslut

1. Polislag

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
872/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
873/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
874/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
875/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
876/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
877/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
878/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av tullagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
879/2011
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om allmänna åklagare

Beslut

Förkastats

10. Lag om ändring av 34 och 36 § i veterinärvårdslagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
880/2011
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
881/2011
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 24 § i lagen om frivilligt försvar

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
882/2011
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 20 § i lagen om farkostregistret

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
883/2011
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 16 § i lagen polisutbildning

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
884/2011
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
885/2011
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
886/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

17. Lag om ändring av 23 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
887/2011
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 29 § i järnvägstransportlagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
888/2011
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
889/2011
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
890/2011
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 37 § i lagen om förmyndarverksamhet

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
891/2011
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 5 § i lagen om besöksförbud

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
892/2011
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av skjutvapenlagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
893/2011
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
894/2010
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 21 a § i lagen om näringsförbud

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
895/2011
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 9 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
896/2011
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av berusade

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
897/2011
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

28. Lag om ändring av lagen om åklagarväsendet

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
898/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Polislag

2. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

3. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

4. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

5. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

6. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

7. Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

8. Lag om ändring av tullagen

9. Lag om ändring av lagen om allmänna åklagare

10. Lag om ändring av 34 och 36 § i veterinärvårdslagen

11. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsende

12. Lag om ändring av 24 § i lagen om frivilligt försvar

13. Lag om ändring av 20 § i lagen om farkostregistret

14. Lag om ändring av 16 § i lagen polisutbildning

15. Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

16. Lag om ändring av utlänningslagen

17. Lag om ändring av 23 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

18. Lag om ändring av 29 § i järnvägstransportlagen

19. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

20. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

21. Lag om ändring av 37 § i lagen om förmyndarverksamhet

22. Lag om ändring av 5 § i lagen om besöksförbud

23. Lag om ändring av skjutvapenlagen

24. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

25. Lag om ändring av 21 a § i lagen om näringsförbud

26. Lag om ändring av 9 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

27. Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av berusade

Lämnats till riksdagen

Datum

29.10.2010

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Meriniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.11.2010 Bordlagts PR 111/2010 7
16.11.2010 Avslutats PR 114/2010 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 42/2010 rd
Klart

10.03.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3-8, 10-15 och 17-27 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 2 och 16 med ändringar , förkastar lagförslag 9, godkänner ett nytt lagförslag 28 och godkänner två uttalanden.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 67/2010 rd
Klart

08.03.2011

Lagutskottets utlåtande
LaUU 21/2010 rd
Klart

03.03.2011

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.03.2011

Plenarprotokoll
PR 169/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.03.2011 Avslutats PR 170/2010 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-8 och 10-27 i propositionen och i det nya lagförslaget 28 i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 9 i propositionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.03.2011 Avslutats PR 171/2010 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-8 och 10-27 i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag i propositionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1, 2 och 9 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 5 kap. 3, 8, 32, 36, 47, 54 och 56 § och 9 kap. 11 § 2 mom. i lagförslag 1, 15 b § 3 mom. i lagförslag 2 och 11 a § i lagförslag 9 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.07.2011

​​​​​​​