RP 225/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskraftsservice och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1295/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 4 och 24 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1296/2002
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1297/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om upphävande av 20 § lagen om penningautomatunderstöd

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1298/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1299/2002
Beslut

Godkänts

6. Lag om upphävande av 5 § lagen om kommunala konjunkturdepositioner

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1300/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om offentlig arbetskraftsservice

2. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

3. Lag om upphävande av lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier

4. Lag om upphävande av 20 § lagen om penningautomatunderstöd

5. Lag om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

6. Lag om upphävande av 5 § lagen om kommunala konjunkturdepositioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Direktör Paasivirta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.10.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.10.2002 Avslutats PR 122/2002
Beslut

Ärendet remitterades till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Utskottsbehandling

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande
ApUB 10/2002 rd
Klart

05.12.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-6 godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 86/2002 rd, LM 159/2001 rd, LM 8/2002 rd och LM 154/2002 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2002

Plenarprotokoll
PR 157/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.12.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2002 Avförts PR 159/2002
11.12.2002 Avslutats PR 160/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2002 Avslutats PR 165/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 1 kap. 6 § 2 mom., 11 kap. 6 § 1 mom. och 13 kap. 4 § 2 och 5 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.12.2002

​​​​