Riksdagsärenden RP 225/2004

RP 225/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Beslut

1. Lag om ändring av barnskyddslagen

Stadfäst

29.06.2006

Ikraftträdande

01.11.2006

Författningssamlingen
583/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av barnskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

29.10.2004

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kosonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004 24
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 7/2006 rd
Klart

14.03.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 5/2006 rd
Klart

24.02.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.03.2006

Plenarprotokoll
PR 26/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.03.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.03.2006 Avslutats PR 27/2006 1
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.03.2006 Avslutats PR 31/2006 2
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning om de konstitutionella anmärkningarna till 31 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.05.2006