Riksdagsärenden RP 226/2009

RP 226/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen

Beslut

1. Lag om ändring av förvaltningslagen

Stadfäst

11.06.2010

Ikraftträdande

01.08.2010

Författningssamlingen
581/2010
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Stadfäst

11.06.2010

Ikraftträdande

01.08.2010

Författningssamlingen
582/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av förvaltningslagen

2. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

06.11.2009

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Manninen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.11.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.11.2009 Avslutats PR 103/2009 28
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 3/2010 rd
Klart

21.04.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Utlåtanden

Lagutskottets utlåtande
LaUU 26/2009 rd
Klart

10.12.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.04.2010

Plenarprotokoll
PR 42/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.04.2010 Avslutats PR 43/2010 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.05.2010 Avslutats PR 46/2010 9
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.05.2010