Riksdagsärenden RP 226/2014

RP 226/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsförsäkring för stipendiater

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

20.02.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
146/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

06.11.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Tossavainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.11.2014 Avslutats PR 110/2014 4
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 35/2014 rd
Klart

12.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.01.2015

Plenarprotokoll
PR 135/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.1.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.01.2015 Avslutats PR 136/2014 15
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.01.2015 Avslutats PR 140/2014 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.02.2015