Riksdagsärenden RP 229/2001

RP 229/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.08.2002

Författningssamlingen
486/2002
Fördragsserien
78/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.08.2002

Författningssamlingen
487/2002
Fördragsserien
79/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. Reviderad Europeisk social stadga

Förordningen träder i kraft

01.08.2002

Författningssamlingen
639/2002
Fördragsserien
80/2002
Beslut

Godkänts

2. Meddelande enligt artikel A i del III i den reviderade Europeiska sociala stadgan

Förordningen träder i kraft

01.08.2002

Författningssamlingen
639/2002
Fördragsserien
80/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i reviderade Europeiska sociala stadgan

2. Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

Internationella avtal i propositionen

1. Reviderad Europeisk social stadga

2. Meddelande enligt artikel A i del III i den reviderade Europeiska sociala stadgan

Lämnats till riksdagen

Datum

13.12.2001

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.12.2001 Avslutats PR 156/2001 21
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 16/2002 rd
Klart

07.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Strasbourg den 4 april 1996 upprättade reviderade Europeiska sociala stadgan, att riksdagen samtidigt godkänner att Finland lämnar ett meddelande enligt artikel A i del III/II i den reviderade Europeiska sociala stadgan om att Finland förbinder sig att följa följande bestämmelser i den reviderade stadgan: artiklarna 1, 2, 3.1 och 3.4, artikel 4.2, 4.3 och 4.5, artiklarna 5 och 6, artikel 7.1-5, 7.7, 7.8 och 7.10, artikel 8.2 och 8.4, artiklarna 9-18, artikel 19.1-9 och 19.11 och 19.12 samt artiklarna 20-31, att lagförslagen godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 4/2002 rd
Klart

05.03.2002

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 4/2002 rd
Klart

19.03.2002

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets utlåtande
ApUU 2/2002 rd
Klart

22.03.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.05.2002

Plenarprotokoll
PR 57/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.05.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.05.2002 Avslutats PR 58/2002 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.05.2002 Avslutats PR 62/2002 4
Beslut

Riksdagen godkände förslagen i den första och den andra klämmen i utskottets betänkande samt de i den första behandlingen godkända lagförslagen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för den reviderade Europeiska sociala stadgan och anmälan enligt artikel A del III av stadgan, att beslut om dem fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.05.2002