RP 23/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tjänster som tillhandahålls före detta presidenter i republiken

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension

Stadfäst

01.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
930/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 § lagen om republikens presidents kansli

Stadfäst

01.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
931/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension

2. Lag om ändring av 2 § lagen om republikens presidents kansli

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Regeringsrådet Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avförts PR 36/1999
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 2/1999 rd
Klart

07.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.09.1999

Plenarprotokoll
PR 51/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.09.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.1999 Avslutats PR 52/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.09.1999 Avslutats PR 54/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.09.1999

​​​​