Riksdagsärenden RP 23/2013

RP 23/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Beslut

1. Lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning

Stadfäst

30.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
658/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

30.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
659/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Datum

28.03.2013

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Lähde

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.04.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.04.2013 Avslutats PR 30/2013 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 16/2013 rd
Klart

06.06.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 14/2013 rd
Klart

26.04.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.06.2013

Plenarprotokoll
PR 66/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.06.2013 Avslutats PR 67/2013 17
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.06.2013 Avbrutits PR 71/2013 4
18.06.2013 Avslutats PR 72/2013 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 5 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2013