Riksdagsärenden RP 234/2008

RP 234/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av passlagen och av vissa andra lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av passlagen

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

29.06.2009

Författningssamlingen
456/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

29.06.2009

Författningssamlingen
457/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

29.06.2009

Författningssamlingen
458/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

29.06.2009

Författningssamlingen
459/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av hittegodslagen

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

29.06.2009

Författningssamlingen
460/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av passlagen

2. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

3. Lag om ändring av utlänningslagen

4. Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

5. Lag om ändring av hittegodslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

29.01.2009

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Rajaniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.02.2009 Avslutats PR 3/2009 8
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 9/2009 rd
Klart

09.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3 och 5 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 2 och 4 godkänns med ändringar .

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 14/2009 rd
Klart

28.05.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.2009

Plenarprotokoll
PR 64/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.06.2009 Avbrutits PR 65/2009 5
11.06.2009 Avslutats PR 66/2009 2 1-2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2009 Avslutats PR 68/2009 4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 2 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till dess 16 a § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.06.2009