Riksdagsärenden RP 239/2009

RP 239/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 § i ordningslagen, lagen om ordningsvakter och lagen om privata säkerhetstjänster

Beslut

1. Lag om ändring av 22 § i ordningslagen

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
723/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
724/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
725/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 22 § i ordningslagen

2. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

3. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Lämnats till riksdagen

Datum

13.11.2009

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Normia

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.11.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.11.2009 Avslutats PR 107/2009 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 11/2010 rd
Klart

09.06.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 och 3 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 13/2010 rd
Klart

26.03.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2010

Plenarprotokoll
PR 64/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2010 Avslutats PR 65/2010 19
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.06.2010 Avbrutits PR 68/2010 1
21.06.2010 Avslutats PR 69/2010 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.06.2010