Riksdagsärenden RP 239/2014

RP 239/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om vikariehjälp för renskötare

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1238/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1239/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vikariehjälp för renskötare

2. Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

13.11.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kuusisto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.11.2014 Avslutats PR 114/2014 14
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 24/2014 rd
Klart

20.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.11.2014

Plenarprotokoll
PR 118/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2014 Avslutats PR 119/2014 14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.12.2014 Avslutats PR 122/2014 19
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2014

Referenser till EU-dokument