Riksdagsärenden RP 240/2004

RP 240/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Beslut

Beslut

Återtagits

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Återtagits

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om farledsavgift

Lämnats till riksdagen

Datum

19.11.2004

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.11.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004 16
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 46/2004 rd
Klart

03.12.2004

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning om 12 a § 3 mom. blir behörigen beaktad.