Riksdagsärenden RP 245/2014

RP 245/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
799/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 13 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
800/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 40 § i förvaltningslagen

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
801/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 207 § i miljöskyddslagen

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
802/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 11 kap. 15 § i vattenlagen

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
803/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
804/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
805/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
806/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
807/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
808/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av 8 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
809/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

2. Lag om ändring av 13 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

3. Lag om ändring av 40 § i förvaltningslagen

4. Lag om ändring av 207 § i miljöskyddslagen

5. Lag om ändring av 11 kap. 15 § i vattenlagen

6. Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden

7. Lag om ändring av 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

8. Lag om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

9. Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

10. Lag om ändring av 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd

11. Lag om ändring av 8 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande

Lämnats till riksdagen

Datum

20.11.2014

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Manner

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2014 Avslutats PR 119/2014 4
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 23/2014 rd
Klart

06.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-5 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 och 6-11 med ändringar, förkastar lagmotion LM 89/2014 rd, förkastar åtgärdsmotion AM 43/2014 rd och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.02.2015

Plenarprotokoll
PR 151/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.2015 Avslutats PR 152/2014 1
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2015 Avslutats PR 155/2014 9
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.06.2015

Andra samtidigt behandlade ärenden