Riksdagsärenden RP 246/2014

RP 246/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken och av 3 § i militära rättegångslagen

Beslut

1. Lag om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
386/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
387/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken

2. Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

20.11.2014

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Leppänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2014 Avslutats PR 119/2014 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 24/2014 rd
Klart

18.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 25 a kap. 5 § med ändringar och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 59/2014 rd
Klart

29.01.2015

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.02.2015

Plenarprotokoll
PR 158/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.02.2015 Avslutats PR 159/2014 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.02.2015 Avförts PR 162/2014 5
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014 12
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.03.2015

​​​​​​​