Riksdagsärenden RP 248/2001

RP 248/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med samarbete inom regioner

(Försökslagen )

Beslut

1. Lag om försök med samarbete inom regioner

Stadfäst

28.06.2002

Ikraftträdande

01.08.2002

Författningssamlingen
560/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om försök med samarbete inom regioner

Lämnats till riksdagen

Datum

01.02.2002

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Utvecklingschef Eriksson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.02.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2002 Avslutats PR 3/2002 12
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 6/2002 rd
Klart

30.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11/2002 rd
Klart

10.04.2002

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11a/2002 rd
Klart

22.05.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.06.2002

Plenarprotokoll
PR 72/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.06.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.06.2002 Avslutats PR 73/2002 6
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.06.2002 Avslutats PR 77/2002 16
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUU 11/2002 Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar om den helhet som består av 2 § 2 mom. samt 4 § 3 och 4 mom. blir behörigen beaktade.GrUU 11a/2002 Utskottet anförde att föreslagna 3 och 4 samt 16 § i enlighet med förvaltningsutskottets preliminära förslag kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men att 5 § 2 mom. i det preliminära förslaget står i strid med 124 § i grundlagen.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.06.2002