RP 248/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med samarbete inom regioner

(Försökslagen)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om försök med samarbete inom regioner

Stadfäst

28.06.2002

Ikraftträdande

01.08.2002

Författningssamlingen
560/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om försök med samarbete inom regioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Utvecklingschef Eriksson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.02.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2002 Avslutats PR 3/2002
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 6/2002 rd
Klart

30.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11/2002 rd
Klart

10.04.2002

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11a/2002 rd
Klart

22.05.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.06.2002

Plenarprotokoll
PR 72/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.06.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.06.2002 Avslutats PR 73/2002
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.2002 Avslutats PR 77/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUU 11/2002 Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar om den helhet som består av 2 § 2 mom. samt 4 § 3 och 4 mom. blir behörigen beaktade. GrUU 11a/2002 Utskottet anförde att föreslagna 3 och 4 samt 16 § i enlighet med förvaltningsutskottets preliminära förslag kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men att 5 § 2 mom. i det preliminära förslaget står i strid med 124 § i grundlagen.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.06.2002

​​​​