Riksdagsärenden RP 25/2008

RP 25/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
503/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
504/2008
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 145 § i kreditinstitutslagen

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
505/2008
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 69 § i lagen om värdepappersföretag

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
506/2008
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 144 § i lagen om placeringsfonder

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
507/2008
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 29 b § i lagen om värdeandelssystemet

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
508/2008
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

7. Lag om ändring av 19 och 30 § i kreditupplysningslagen

Stadfäst

18.07.2008

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
509/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

2. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

3. Lag om ändring av 145 § i kreditinstitutslagen

4. Lag om ändring av 69 § i lagen om värdepappersföretag

5. Lag om ändring av 144 § i lagen om placeringsfonder

6. Lag om ändring av 29 b § i lagen om värdeandelssystemet

Lämnats till riksdagen

Datum

28.03.2008

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Ferm

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.03.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.04.2008 Avslutats PR 31/2008 2
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 8/2008 rd
Klart

10.06.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att ett nytt lagförslag 7 godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 15/2008 rd
Klart

03.06.2008

Lagutskottets utlåtande
LaUU 10/2008 rd
Klart

03.06.2008

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2008

Plenarprotokoll
PR 65/2008 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.06.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.06.2008 Avslutats PR 66/2008 5
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.2008 Avbrutits PR 68/2008 7
17.06.2008 Avslutats PR 69/2008 1 1
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.07.2008

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​