RP 252/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till barnskyddslag och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)
Obs!

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Barnskyddslag

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
417/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
418/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
419/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.08.2008

Författningssamlingen
420/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av namnlagen

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
421/2007
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

6. Lag om ändring av 7 och 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
422/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Barnskyddslag

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

3. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

4. Lag om ändring av 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

5. Lag om ändring av namnlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kangasniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.11.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.11.2006 Avslutats PR 110/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 59/2006 rd
Klart

06.02.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-5 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar , att ett nytt lagförslag 6 godkänns , att lagmotionerna LM 85/2003 rd, LM 86/2003 rd och LM 13/2005 rd förkastas, att åtgärdsmotion AM 82/2004 rd förkastas och att fyra uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 58/2006 rd
Klart

26.01.2007

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Lagutskottets utlåtande
LaUU 22/2006 rd
Klart

25.01.2007

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 22/2006 rd
Klart

16.01.2007

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.02.2007

Plenarprotokoll
PR 153/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.02.2007 Avbrutits PR 154/2006
09.02.2007 Avslutats PR 156/2006 9-19
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2007 Avbrutits PR 158/2006
14.02.2007 Avslutats PR 159/2006 3-4
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.04.2007