RP 256/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Familjevårdslag

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
263/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 56 § i barnskyddslagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
264/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
265/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
266/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
267/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
268/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 61 § i socialvårdslagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
269/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Familjevårdslag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Holopainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2014 Avslutats PR 118/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 48/2014 rd
Klart

18.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar, godkänner nya lagförslag 2-7 och godkänner ett uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.02.2015

Plenarprotokoll
PR 158/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.02.2015 Avbrutits PR 159/2014
27.02.2015 Avslutats PR 162/2014 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen och i de nya lagförslagen i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2015 Avbrutits PR 163/2014
06.03.2015 Avslutats PR 166/2014 6,7
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning bara om utskottets konstitutionella påpekande till 22 § 1 mom. behandlas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.03.2015

​​​​