Riksdagsärenden RP 26/2008

RP 26/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

11.09.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
687/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

Stadfäst

11.09.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
688/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

11.09.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
689/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av tullagen

Stadfäst

11.09.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
690/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 54 § i polislagen

Stadfäst

11.09.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
691/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

2. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

3. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

4. Lag om ändring av tullagen

5. Lag om ändring av 54 § i polislagen

Lämnats till riksdagen

Datum

28.03.2008

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Suuripää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.03.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.04.2008 Avslutats PR 31/2008 3
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 6/2009 rd
Klart

02.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-5 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 35/2008 rd
Klart

05.12.2008

Lagutskottets utlåtande
LaUU 23/2008 rd
Klart

12.12.2008

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.06.2009

Plenarprotokoll
PR 63/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.06.2009 Avslutats PR 64/2009 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2009 Avbrutits PR 68/2009 3
16.06.2009 Avslutats PR 69/2009 2 3
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 7 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.07.2009