Riksdagsärenden RP 260/2009

RP 260/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Beslut

1. Lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1271/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Lämnats till riksdagen

Datum

27.11.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Katajamäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.11.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2009 Avslutats PR 115/2009 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 52/2009 rd
Klart

04.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns enligt propositionen men 7 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2009

Plenarprotokoll
PR 120/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.12.2009 Avslutats PR 121/2009 16
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.12.2009 Avslutats PR 125/2009 9
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2009

​​​​​​​